Eindtermen Onderwijs

Eindtermen in het onderwijs rond diversiteit (en LGBTQ+)

Hieronder een opsomming van de eindtermen of leerplandoelen die bereikt worden door deel te nemen aan PAARS.


GO! - OVSG vzw - POV

SV3. Algemeen. Sociale vaardigheden
De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine.


1.7. Lichamelijke en geestelijke gezondheid
De leerlingen verklaren mentale en lichamelijke ontwikkelingen binnen de puberteit.
– Seksuele oriëntatie, identiteit en gender

1.8. Lichamelijke en geestelijke gezondheid
De leerlingen beschrijven hoe om te gaan met relationele en seksuele gezondheid en integriteit.
– Seksueel en relationeel gedrag, met aandacht voor toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, passend bij de leeftijd, passend in de context, zelfrespect.
– Relationele en seksuele ontwikkeling en beleving.
– Organisaties voor informatie en hulpverlening.

7.1. Burgerschap
De leerlingen lichten de gelaagdheid en de dynamiek van identiteiten en de mogelijke gevolgen ervan voor relaties met anderen toe.
– Gelaagdheid van identiteiten, met aandacht voor verschillende aspecten van identiteiten zoals gender (…)
– Dynamiek van identiteiten doorheen ruimte en tijd, met aandacht voor de eigen achtergrond en de persoonlijke beleving van tijd en ruimte.

5.3. Sociaal-relationele competenties
De leerlingen demonstreren hoe ze respectvol reageren tegen pest- en uitsluitingsgedrag.


1.8. Lichamelijke en geestelijke gezondheid
De leerlingen analyseren aan de hand van concrete situaties seksuele en relationele integriteit.
– Seksuele geaardheid en voorkeur.
– Genderrollen, gendergelijkheid en vrije partnerkeuze.
– Organisaties voor informatie en hulpverlening.

7.1. Burgerschap
De leerlingen lichten toe hoe persoonlijke identiteiten zich verhouden tot verschillende groepsidentiteiten.
– Aspecten van de identiteit van verschillende sociale groepen zoals subculturen, gender-gerelateerde groepen (…)

5.4. Sociaal-relationele competenties
De leerlingen reageren respectvol tegen pest- en uitsluitingsgedrag.


Publicatie volgt later.Katholiek Onderwijs Vlaanderen

SEsb4. Socio-emotionele ontwikkeling: seksueel bewustzijn
Genderbewust zijn, gendervriendelijk handelen en verschillende relatievormen (h)erkennen.


7. Gemeenschappelijk funderend leerplan
De leerlingen komen op tegen pesten en uitsluiten.

40. Gemeenschappelijk funderend leerplan
De leerlingen verklaren mentale en lichamelijke ontwikkelingen van jongens en meisjes binnen de puberteit.
– Mentale en lichamelijke ontwikkelingen: aandacht voor gender, identiteit en seksuele oriëntatie.

43. Gemeenschappelijk funderend leerplan
De leerlingen illustreren hoe respectvol om te gaan met de relationele en seksuele gezondheid en integriteit.

44. Gemeenschappelijk funderend leerplan
De leerlingen gaan respectvol om met vriendschap, verliefdheid, seksuele identiteit en geaardheid, seksuele gevoelens en gedrag, seksuele ontwikkeling en veranderingen in de puberteit.


II.9. Gemeenschappelijk funderend leerplan (D/DA/A)
De leerlingen nemen hun verantwoordelijkheid op om pest- en uitsluitingsgedrag te voorkomen en ertegen te reageren.

II.1. Maatschappelijke, economische en artistieke vorming (D/DA)
De leerlingen lichten toe hoe in een diverse samenleving persoonlijke identiteiten zich verhouden tot meerdere groepsidentiteiten.
– Wenk 4: ​​Vanuit een aandacht voor de doelen die betrekking hebben op Relationele en seksuele vorming (LPD 6, 10) kan het zinvol zijn om opnieuw aandacht te besteden aan het respect hebben voor aspecten van identiteit zoals gender, seksuele voorkeur en seksuele geaardheid.

II.5. Maatschappelijke, economische en artistieke vorming (D/DA)
De leerlingen analyseren aan de hand van concrete situaties relationele en seksuele integriteit én verschillende weerbare reacties op handelingen die hiermee in strijd zijn met aandacht voor de diversiteit tussen mensen en soorten relaties (…)
– Wenk 4: Bij het analyseren van situaties kan je aandacht besteden aan andere elementen die aan bod kwamen in de vorige doelstellingen zoals verschillende vormen van samenleven, persoonlijke aspecten van identiteit zoals gender, seksuele geaardheid, genderrollen, gendergelijkheid…

II.1. Maatschappelijke vorming (A)
De leerlingen lichten toe dat identiteit een complex samenspel is van persoonlijke identiteit en groepsidentiteiten waartoe je behoort.
– Wenk 1: (…) Vanuit de doelen die betrekking hebben op Relationele en seksuele vorming (LPD 9, 10) kan je aandacht besteden aan aspecten van identiteit zoals gender, seksuele voorkeur en seksuele geaardheid en het respect daarvoor. (…)

II.9. Maatschappelijke vorming (A)
De leerlingen gaan de relationele en seksuele integriteit in concrete situaties na.
– Wenk 2: Bij het analyseren van situaties kan je aandacht besteden aan andere elementen die aan bod kwamen in de vorige doelstellingen zoals verschillende vormen van samenleven (LPD 2), persoonlijke aspecten van identiteit (LPD 1) zoals gender, seksuele geaardheid, genderrollen, gendergelijkheid …


*Finaliteit: D = doorstroom; DA = dubbele finaliteit; A = arbeidsmarkt


Publicatie volgt later.Federatie Steinerscholen

SV4. Sociale vaardigheden
De kinderen tonen in hun omgangsvormen dat zij respect kunnen opbrengen voor: de mens in zijn mens-zijn, hoe verscheiden de verschijningsvormen en uitingen ook zijn.

SV15. Sociale vaardigheden
De kinderen kunnen op hun niveau met eigen gevoelens en meningen en die van anderen omgaan.


VII.1. Burgerschap
De leerlingen lichten de gelaagdheid en de dynamiek van identiteiten en de mogelijke gevolgen ervan voor relaties met anderen toe:
– aspecten van identiteiten, zoals: gender, cognitieve, sociale, culturele en economische aspecten;
– dynamiek van identiteiten doorheen ruimte en tijd, met aandacht voor de eigen achtergrond en de persoonlijke beleving van tijd en ruimte.

I.21. Lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn/ gezondheid
De leerlingen benoemen de mentale en lichamelijke ontwikkelingen en veranderingen binnen de puberteit:
het belang van deze veranderingen voor de vormgeving van de identiteit en individualiteit binnen een spectrum van mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten, met aandacht voor gender, genderfluïditeit, seksuele oriëntatie en culturele diversiteit, percepties en ideaalbeelden

I.27. Lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn/ gezondheid
De leerlingen tonen respect voor elkaars individuele ontwikkeling.

V2. Sociaal-relationele competenties
De leerlingen kunnen de betekenis van volgende begrippen in een functionele context uitleggen: besef van pest- en uitsluitingsgedrag.

V4. Sociaal-relationele competenties
De leerlingen demonstreren hoe ze respectvol reageren tegen pest- en uitsluitingsgedrag.


Publicatie volgt later.


Publicatie volgt later.